External references: Grant Gordon

Return Return to profile
1. Houston Chronicle Obituaries, 2014-08-26
2. Houston Chronicle - Chron, 2014-08-18
3. Houston Chronicle - Chron, 2014-02-07
4. Houston Culture Map, 2012-12-06
5. Chron, 2010-09-24