Attended Le Cordon Bleu Ottawa (Ottawa)
Cody Dickey  (2009 - 2009)
Jonathan Korecki  (2004 - 2005)
Jee Whan Lee  (2005 - 2006)
Richard Singh  (2004 - 2005)
Tallis Voakes  (2001 - 2002)